Huur- en reserveringsvoorwaarden Actif en Creuse seizoen 2019

Artikel 1 reserveren en prijsinformatie

1.1 algemeen

 • Na ontvangst van uw reserveringsaanvraag ontvangt u van Actif en Creuse per e-mail een bericht ter bevestiging van de beschikbaarheid / voorlopige reservering met gespecificeerde prijsopgave.
 • Direct na deze bevestiging wordt uw reservering in behandeling genomen.
 • Bij reserveren verklaart u zich automatisch en zonder enige restrictie akkoord met deze huur- en reserveringsvoorwaarden.
 • Een reservering krijgt de status definitief nadat de vereiste aanbetaling is ontvangen.
 • De voor u gereserveerde tent staat tot uw beschikking pas nadat u aan al uw betalingsverplichtingen conform voorwaarden heeft voldaan.
 • De maximale bezetting per kampeertent is 4 personen. Bij behoefte stelt Actif en Creuse een geringe meerprijs een extra tentje ter beschikking voor 1 of 2 kinderen.
 • Alle gepubliceerde huurprijzen zijn in euro’s, netto per gepubliceerde periode, voor één accommodatie c.q. artikel en inclusief BTW.
 • In de huurprijzen zijn de kosten voor elektra, gas, koud- en warm water, het gebruik van sanitaire voorzieningen, gratis voorzieningen op de locatie alsmede de mogelijkheid tot het deelnemen aan gratis aangeboden activiteiten op de locatie inbegrepen.
 • De gepubliceerde huurprijzen zijn exclusief eventueel ter plaatse geldende belastingen die vanuit overheid en/of semi-overheidswege worden opgelegd. Denk hierbij onder andere aan de toeristenbelasting en/of milieuheffing.
 • Voornoemde belastingen kunnen per locatie verschillen en dienen rechtstreeks en ter plaatse te worden voldaan zonder tussenkomst van Actif en Creuse en kunnen niet worden teruggevorderd bij Actif en Creuse. (Het is mogelijk dat Actif en Creuse ter plaatste als tussenpersoon de betalingen ontvangt.)
 • Bijkomende optionele kosten zoals (extra) bedlinnenpakketten, de eventuele 5 de c.q. 6 de persoon vanaf 3 jaar oud, een eventueel huisdier, de eenmalige reserveringskosten en de standaard camping servicekosten zijn niet in de basis huurprijs inbegrepen en worden bij reservering conform gepubliceerde prijzen doorberekent.
 • De voor beide partijen bindende reservering staat op naam van de eerst reserverende persoon en is niet overdraagbaar aan anderen tenzij op voorhand door beide partijen schriftelijke overeenstemming is bereikt.
 • Eventuele wijzigingen in het BTW tarief kunnen van invloed zijn op het totaal inclusief BTW bedrag bij eindfacturering.

1.2 reserveringsmogelijkheden

 • Door middel van het invullen en het versturen van een reserverings formulier op onze website. (Deze ontvangt u na uw verzoek per mail.)
 • Door middel van het insturen van een e-mail aan info@creuse-active.nl met alle verplichte gegevens zoals gevraagd op onze website.

Artikel 2 Betalingen

2.1 algemeen

 • Na de ontvangst van de « bevestiging van beschikbaarheid / voorlopige reservering » dient u uiterlijk binnen 10 dagen een aanbetaling te doen van 30% van het huurbedrag + 12,50 euro reserveringskosten.
 • Hebben wij uw aanbetaling binnen 10 dagen na dagtekening van de ‘’bevestiging van beschikbaarheid/voorlopige reservering ‘’ niet ontvangen dan vervalt helaas uw recht op reservering. Wij zullen u echter een eenmalige herinnering sturen.
 • Na ontvangst van uw aanbetaling is de reservering definitief. U ontvangt dan van ons per e-mail een ‘’schriftelijke reserveringsbevestiging”. De reservering is dan voor beide partijen bindend.
 • Het restantbedrag volgens uw reservering dient u uiterlijk 6 weken voor de eerste aankomstdatum te hebben voldaan.
 • Hebben wij de restantbetaling conform regels en voorwaarden niet tijdig ontvangen dan zenden wij u per e-mail een eenmalige betalingsherinnering met het verzoek de betaling per omgaande doch uiterlijk binnen 5 dagen te verrichten. Indien wij de betaling niet ontvangen dan beschouwen wij uw reservering als zijnde door u geannuleerd en zijn de annuleringsvoorwaarden volgens artikel 3 van toepassing.
 • Direct na volledige betaling ontvangt u het definitieve boekingsbewijs / voucher alsmede alle overige reisbescheiden.
 • Bij betaling(en) en correspondentie dient duidelijk uw persoonlijke boekingsnummer te worden vermeldt !
 • Indien de reservering minder dan 6 weken voor de aanvang van de eerste huurperiode plaatsvindt dient het totaalbedrag ineens en per omgaande te geschieden.

2.2 betalingsmogelijkheden

Betalingen vanuit Nederland kunt u doen naar de volgende Franse  bankrekening :

IBAN: FR76 1450 5000 0204 1036 4905 878  t.n.v M. van Halm

BIC: CEPAFRPP450

*Betalingen op de locatie geschieden te alle tijde volgens de mogelijkheden en regels die de locatie hanteert.

Artikel 3 Annulering

3.1 annulering door huurder

 • Een annulering dient per mail aan Actif en Creuse te worden gemeld.
 • Aan een annulering zijn kosten verbonden welke u in rekening worden gebracht volgens het hierna opgestelde schema : Ø Bij annulering 90 dagen of meer vóór de gereserveerde aankomstdatum 20% van de totale huurprijs + 12,50 euro reserverings/administratiekosten. Ø Bij annulering van 90 dagen t/m 61 dagen vóór de gereserveerde aankomstdatum 40% van de totale huurprijs + 12,50 euro reserverings/administratiekosten. Ø Bij annulering van 60 dagen t/m 43 dagen vóór de gereserveerde aankomstdatum 60% van de totale huurprijs + 12,50 euro reserverings/administratiekosten. Ø Bij annulering van 42 dagen tot 15 dagen vóór de gereserveerde aankomstdatum 80% van de totale huurprijs + 12,50 euro reserverings/administratiekosten. Ø Bij annulering van minder dan 15 dagen vóór de gereserveerde aankomstdatum 100% van de totale huurprijs + 12,50 euro reserverings/administratiekosten.
 • Annuleringskosten worden verrekent met de reeds verrichte aanbetaling en/of middels een factuur in rekening gebracht.
 • U kunt via Actif en Creuse géén annuleringsverzekering en/of reisverzekering afsluiten. Indien u een en ander wenselijk acht adviseren wij u dit via uw eigen verzekeraar te doen.

3.2 annulering door Actif en Creuse

 • Indien Actif en Creuse genoodzaakt is een definitieve reservering als gevolg van overmacht te annuleren zal de huurder hiervan direct schriftelijk op de hoogte worden gesteld. Actif en Creuse verplicht zich, indien mogelijk, tot het aanbieden van een voor beide partijen passend alternatief. Mocht er geen overeenstemming worden bereikt over een voor beide partijen passend alternatief dan vindt 100% restitutie van plaats van het op dat moment aan Actif en Creuse betaalde bedrag inclusief de reserveringskosten.
 • Indien de annulering door Actif en Creuse niet het resultaat is van overmacht, en indien geen overeenstemming wordt bereikt voor een voor beide partijen passend alternatief, dan vindt 100% restitutie van plaats van het op dat moment aan Actif en Creuse betaalde bedrag inclusief de reserveringskosten vermeerderd met 10% van de basis huurprijs (met verrekening van eventuele kortingen) , zijnde een vergoeding voor schade en ongemak.

Artikel 4 Aankomst – en vertrek

4.1 Aankomst

 • Direct bij aankomst dienen u en uw medereizigers zich te melden bij de ontvangst van de locatie voor inschrijving in het bezettingsregister van de camping.
 • De voor u gereserveerde accommodatie is in principe beschikbaar vanaf 16.00 uur tot de receptiesluiting van de locatie.
 • Bij eerdere aankomst op de gereserveerde dag van aankomst dan 16.00 uur dient u rekening te houden met een wachttijd.
 • Bij latere of eerdere aankomst dan de receptie openingstijden dient u rekening te houden met een wachttijd. Is zulks het geval dan verzoeken wij u de locatie hiervan tijdig op de hoogte te brengen.
 • Bij eerder vertrek dan gereserveerd vindt géén restitutie plaats.
 • Bij latere aankomst dan gereserveerd vindt géén restitutie plaats.
 • Bij aankomst dient een contante borgsom te worden voldaan van € 100,00 incl BTW.
 • Bij aankomst kan u worden verzocht de toeristen- en/of afval verwijderingsbijdrage contant te voldoen.

4.2 Vertrek

 • De door u gehuurde accommodatie dient u op de dag van vertrek uiterlijk om 12.00 uur schadevrij, geheel schoon en ingericht zoals u deze aantreft bij aankomst weer op te leveren aan de leiding van de locatie of diens personeel.
 • Voor uiteindelijk vertrek zal door de locatieleiding of diens personeel een eindcontrole worden uitgevoerd.
 • Blijkt na controle dat u heeft voldaan aan bovengenoemde voorwaarde dan wordt de door u betaalde borgsom (zie artikel 5) geheel terugbetaald.
 • Blijkt na controle dat u niet aan deze voorwaarde heeft voldaan dan zijn er 2 opties. Ø 1.) U zorgt er alsnog zelf voor dat een en ander conform regelgeving wordt uitgevoerd. Ø 2.) De camping zorgt voor de volledige schoonmaak. De borgsom wordt gedeeltelijk aan u terugbetaald onder aftrek van de schoonmaakkosten (variabel naar mate van de door de camping te verrichten werkzaamheden) en onder aftrek van eventueel te verrekenen schade (zie artikel 6). Ook de eventueel ter plaatse aangeschafte opties zoals in bepaalde gevallen mogelijk is voor bijvoorbeeld extra bedlinnen worden met de borgsom verrekend.
 • Vertrek is in principe alleen mogelijk tijdens receptie openingsuren met inbegrip van de geldende tijden.
 • Vertrek buiten receptie openingsuren is enkel en alleen mogelijk na overleg vooraf en na uitdrukkelijke toestemming van de locatie eigenaar.
 • Vertrek buiten de receptie openingsuren kan nadelige gevolgen hebben voor de door u betaalde borgsom. In dat geval kunt u enkel en alleen aanspraak maken op terugbetaling na overleg vooraf en na uitdrukkelijke instemming van de locatie eigenaar.
 • In geval van eerder vertrek dan gepland kunt u geen aanspraak maken op terugbetaling van eventueel reeds betaalde toeristen belasting en/of de afvalverwijderings bijdrage.
 • In geval van eerder vertrek dan gepland vindt géén enkele restitutie plaats van de huursom, opties en/of reserveringskosten, niet geheel noch gedeeltelijk.

Artikel 5 Borgsom

5.1 betaling waarborgsom

 • Bij aankomst wordt u verzocht een contante borgsom te voldoen van € 100,00 incl BTW.
 • Bij betaling ontvangt u een betalingsbewijs.

5.2 Retour betaling waarborgsom

 • Bij vertrek, na de eindcontrole, vindt retourbetaling plaats van de gestorte borgsom met inachtneming van hetgeen omschreven is in artikel 4.2

 

Artikel 6 Schade

6.1 algemeen

 • Indien huurder schade veroorzaakt aan de accommodatie, de inventaris, apparatuur en/of accessoires dient deze dat direct te melden bij de locatie eigenaar of diens personeel.
 • Indien huurder onvolkomenheden constateert aan de accommodatie, de inventaris, apparatuur en/of accessoires dient deze dat direct te melden bij de locatie eigenaar of diens personeel.
 • Kleine schades en/of vermissingen, tot een totaal bedrag per verblijf van € 25,00, worden niet in mindering gebracht op de borgsom.
 • Bij schades en/of vermissingen voor een totaal bedrag per verblijf groter dan € 25,00 wordt het meerdere bij terugbetaling van de waarborgsom in mindering gebracht.
 • Het schade bedrag wordt berekend aan de hand van een bij de locatie aanwezige prijslijst.
 • Kleine schades, vermissingen en/of onvolkomenheden worden, indien mogelijk, direct ter plaatse opgelost.
 • Het herstel van grotere en complexere schades kan enige tijd in beslag nemen en worden binnen redelijk te stellen termijn opgelost. Weekenden, feestdagen, sluitingsuren, vakantieperiodes van toeleveranciers kunnen hierop van invloed zijn.
 • Het herstel van schade en/of vermissingen dan wel het oplossen van onvolkomenheden kunnen in geen enkel geval leiden tot enigerlei financiële vergoeding.

Artikel 7 Schoonmaak

7.1 algemeen

 • De huurder dient de accommodatie naar redelijkheid, volledig ingericht, schoon en in goede staat aan te treffen.
 • Indien zulks niet het geval is dient een en ander direct, doch uiterlijk binnen 2 uur na ingebruikname, kenbaar te worden gemaakt aan de locatie leiding of diens personeel.
 • Na melding zal een en ander zo snel mogelijk in orde worden gemaakt.
 • Reclameringen die later dan 2 uur na de ingebruikname van de accommodatie worden gemeld kunnen leiden tot niet erkenning van veroorzaking van het probleem door anderen dan de huurder.
 • De door u gehuurde accommodatie dient u op de dag van vertrek uiterlijk om 12.00 uur schadevrij, geheel schoon en ingericht zoals u deze aantreft bij aankomst weer op te leveren aan de leiding van de locatie of diens personeel.
 • Voor uiteindelijk vertrek zal door de locatieleiding of diens personeel een eindcontrole worden uitgevoerd.
 • Blijkt na controle dat u heeft voldaan aan bovengenoemde voorwaarde dan wordt de door u betaalde borgsom (zie artikel 5) geheel terugbetaald.
 • Blijkt na controle dat u niet aan de voorwaarde voor schoonmaak heeft voldaan dan zijn er 2 opties. Ø 1.) U zorgt er alsnog zelf voor dat een en ander conform regelgeving wordt uitgevoerd. Ø 2.) De camping zorgt voor de volledige schoonmaak. De borgsom wordt gedeeltelijk aan u terugbetaald onder aftrek van de schoonmaakkosten (variabel naar mate van vervuiling) en onder aftrek van eventueel te verrekenen schade (zie artikel 6). Ook de eventueel ter plaatse aangeschafte opties zoals in bepaalde gevallen mogelijk is voor bijvoorbeeld extra bedlinnen worden met de borgsom verrekent.

 

Artikel 8 Huisdieren

8.1 algemeen

 • Op de meeste campings zijn huisdieren welkom echter hieraan zijn voorwaarden verbonden : Ø U dient voor uw huisdier in het bezit te zijn van een geldig dierenpaspoort c.q. een geldig inentingsbewijs Ø Uw huisdier dient u te alle tijde te hebben aangelijnd. Ø Indien op de camping huisdieren zijn toegestaan dan is het maximum per accommodatie; één. Ø In de Actif en Creuse huurprijzen is geen rekening gehouden met een huisdier. Bij reservering aangemelde huisdieren worden conform gepubliceerd tarief doorberekend en worden betaald aan Actif en Creuse. Ø Huisdieren die vallen in de categorie 1 en 2, zijnde aanvals, waak of verdedigingshouden en die wel dan niet staan ingeschreven in een erkend stamboek zijn uitdrukkelijk niet welkom. Ø Voor overige informatie omtrent dit onderwerp verwijzen wij graag naar www.dogsincluded.nl . Ø Huisdieren mogen nimmer alleen in de tent verblijven. Niet ’s nachts, noch overdag. Ø Honden mogen niet in de slaapcabines slapen. Het liefst op het terras. Ø U dient te zorgen voor een eigen bench of gelijkwaardig onderkomen. Ø Vanuit hygiënisch oogpunt is het strikt verboden om huisdieren in de slaapcabines toe te laten. Ø De huurder is te alle tijde aansprakelijk voor schade en/of verontreiniging die is veroorzaakt door zijn huisdier.

Artikel 9 Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

9.1 aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid van Actif en Creuse

 • Voor eventueel letsel of schade veroorzaakt door of voortkomende uit de tent en/of inventaris, met dien verstande dat een en ander het gevolg is van nalatig onderhoud, aantoonbare gebreken is Actif en Creuse aansprakelijk.
 • Actif en Creuse aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van verlies, vermissing, diefstal, ontvreemding van of schade aan eigendommen van de huurder.
 • Actif en Creuse aanvaardt geen aansprakelijkheid als gevolg van situaties ontstaan door overmacht.
 • Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich daarop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.
 • Actif en Creuse aanvaardt geen aansprakelijkheid waarvoor aanspraak op vergoeding ontstaat uit hoofde van een door huurder afgesloten reis- en/of annuleringsverzekering.
 • Actif en Creuse aanvaardt geen aansprakelijkheid als gevolg van deelname aan georganiseerde activiteiten al dan niet op de locatie.
 • Actif en Creuse aanvaardt geen aansprakelijkheid als gevolg van niet beïnvloedbare overlast veroorzaakt door omgevingsfactoren, zoals onder andere geluid-, stank- of wateroverlast of insecten/ongedierte plagen.
 • Actif en Creuse aanvaardt geen aansprakelijkheid als gevolg van eventuele ongemakken veroorzaakt door gemeentelijke c.q. provinciale werkzaamheden.
 • Actif en Creuse aanvaardt geen aansprakelijkheid als gevolg van eventuele onderbrekingen in de levering en/of werking van gas, elektriciteit, water, sanitaire voorzieningen.
 • Indien de reis niet verloopt overeenkomstig redelijke te stellen verwachtingen, verplicht Actif en Creuse zich eventuele schade te vergoeden tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan haar is toe te rekenen, noch aan de personen van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat: Ø a.) de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de huurder; of Ø b.) de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken; of. Ø c.) de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die de reisorganisator of degene van wiens hulp zij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met inachtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; of Ø d.) de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht als bedoeld in lid 6 van dit artikel.
 • Indien Actif en Creuse jegens de huurder aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste één maal de huursom zonder opties doch inclusief eventuele kortingen.

9.2 aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid van de huurder

 • Huurder is aansprakelijk voor alle gevolgen van schade toegebracht aan eigendommen van de locatie indien zulks het gevolg is van onzorgvuldig en/of oneigenlijk gebruik.
 • Deelname aan georganiseerde activiteiten geschiedt te alle tijde voor eigen risico.
 • Huurders van de Actif en Creuse accommodatie dienen de gedragsregels welke op de locatie van toepassing zijn, al dan niet voortkomend vanuit wettelijk voorschrift, te respecteren.
 • Huurders dienen met respect en zorg om te gaan met zowel de tent en de inventaris welke door Actif en Creuse aan hen wordt verhuurd. Bij ernstige schade aan de tent en/of inventaris, veroorzaakt door de huurders is Actif en Creuse gerechtigd de aansprakelijkheid- en/of reisverzekering van de huurder hiervoor aan te spreken.
 • Huurders van een Actif en Creuse accommodatie die hinder of overlast veroorzaken of kunnen gaan veroorzaken, kunnen eventueel, na een waarschuwing door de locatie eigenaar en/of Actif en Creuse, uit de accommodatie verwijderd worden en worden uitgesloten van verder verblijf in de accommodatie c.q. locatie , dit zonder recht op terugbetaling.
 • Het gebruik van voorzieningen op de locatie, zoals zwembaden, sanitaire voorzieningen incl (warm)water, speeltoestellen en alle andere niet met name genoemde voorzieningen zijn voor volledig risico van de huurder.
 • De huurder is verantwoordelijk voor alle volgens het boekingscontract meereizende personen en eventuele huisdieren.

Artikel 10 Klachten en geschillen

10.1 algemeen

 • Alle informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld en geeft een zo reëel mogelijk beeld van de accommodatie en de bestemmingen. Mocht het geboden desondanks en in alle redelijkheid niet overeenkomstig de verwachtingen zijn dan dient u als volgt te handelen: Ø 1.) Een klacht dient u direct te melden aan Actif en Creuse en eventueel in tweede instantie, indien van toepassing, aan de locatieleiding. Actif en Creuse tracht binnen alle redelijkheid te komen tot een voor beide partijen bevredigende oplossing. Ø 2.) Wordt uw klacht (ter plaatse) niet naar tevredenheid opgelost dan is het noodzakelijk bij thuiskomst de klacht schriftelijk kenbaar te maken. Dit kan per e-mail, binnen één maand na afloop van de reis. Na ontvangst van de klacht ontvangt u een ontvangstbevestiging. Een inhoudelijke reactie op de klacht(en) krijg u per mail binnen één maand .
 • Klachten over problemen na vertrek op de locatie of na thuiskomst, zonder dat Actif en Creuse vooraf op de hoogte is gebracht, worden serieus behandeld maar niet formeel in behandeling genomen.
 • Klachten die betrekking hebben op andere cultuurgewoontes, burenaangelegenheden, campingregelgeving of aspecten waarop Actif en Creuse geen invloed kan uitoefenen worden niet in behandeling genomen.

Artikel 11 Diversen

11.1 algemeen

 • Door Actif en Creuse op internet, in brochures, of anderzijds gepresenteerde afbeeldingen zijn niet contractueel. Hieraan kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Elke locatie heeft zijn eigen kenmerken en er kunnen derhalve onderlinge verschillen optreden. Ook accommodaties en inrichtingen kunnen op detail afwijkend zijn.
 • De maximale bezetting per accommodatie is 6 personen.
 • Het is toegestaan om op de locatie bezoek te ontvangen, uitsluitend zijnde bezoekers die NIET in de accommodatie overnachten. Bezoekers dienen te alle tijde verplicht bij aankomst te worden aangemeld bij de locatie leiding of diens personeel . Bezoekers betalen bij aankomst, indien van toepassing, het op de locatie geldende bezoekerstarief. Bezoekers parkeren hun auto altijd op het parkeerterrein en nimmer op de plaats van de accommodatie.
 • Volgens de Franse wet zijn shorts in de zwembaden verboden. Het is dus niet de campingeigenaar die dit op eigen houtje bepaald. Hij past slechts de regels van de wet toe. U dient er dus rekening mee te houden dat, indien u gebruik maakt van het zwembad op een Franse locatie, u verplicht wordt een nauwsluitende zwembroek te dragen.
 • In nagenoeg alle gevallen is er een kleding was- en/of droogmachine op de locatie aanwezig waarvoor apart dient te worden betaald. Actif en Creuse is niet verantwoordelijk voor de goede werking en aanvaardt geen aansprakelijkheid als gevolg van eventuele schade door een wel dan niet aantoonbare slechte werking ervan.
 • U parkeert uw auto/motor of ander vervoermiddel waarmee u reist op de voor u bestemde plaats van de accommodatie tenzij door de locatie eigenaar anders wordt bepaald. In bepaalde gevallen kan het dus voorkomen dat u uw vervoermiddel op een centrale parkeerplaats dient te parkeren en niet op de kampeerplaats bij de tent.
 • De huurder en alle medereizigers onder zijn verantwoordelijkheid dienen zich op geldige wijze en te alle tijde, volgens de ter plaatse geldende wet, te kunnen legitimeren.
 • Barbecueën is op bepaalde locaties niet c.q. enkel op gas toegestaan. Overheidsregels in verband met brandgevaar liggen hier vaak aan ten grondslag. Indien u wenst te barbecueën, dient u hierin zelf in te voorzien. U bent tevens verplicht van te voren te informeren bij de locatie eigenaar of diens personeel naar de voorwaarden hieromtrent.
 • Bedden, matrassen, beschermingen, dekbedden, overtrekken , dekens enzovoort zijn bestemd om te slapen en dienen in de slaapcabines te blijven. Het is verboden deze buiten of op de veranda te gebruiken als speelkleden of dergelijke.
 • Het is verboden om hangmatten, hetzij onderdeel uitmakend van de accommodatie, hetzij zelf meegebracht, te bevestigen aan het tentframe.
 • Plaats- en ondergrond kenmerken verschillen per camping. De situering op de camping, de grootte, de vorm, de afmetingen, de vlakheid, de mate en kwaliteit van uitzicht, de ondergrond (gras, steenachtig, zand, grind, rots), de hoeveel zon en/of schaduw, de mate van privacy en alle overige kenmerken kunnen per camping / per plaats afwijken. Klachten hieromtrent leiden nimmer tot enige financiële vergoeding.
 • De situering van de kampeerplaats, en dus tevens van de tent, op de camping en daarmee samenhangend de afstanden naar de sanitaire voorzieningen, de speel gelegenheden, het zwembad, het restaurant, de receptie verschillen per plaats en per camping. Klachten hieromtrent leiden nimmer tot enige financiële vergoeding.
 • De mate waarin voorzieningen en vertier wordt aangeboden verschilt per camping. Klachten hieromtrent leiden nimmer tot enige financiële vergoeding.

Artikel 12 Tenslotte

 • Alle informatie is met grote zorg samengesteld.
 • Wij wensen u een erg fijne vakantie en zien U graag terug als klant.